حاشیه‌های گریزان از متن

حاشیه‌های گریزان از متن

«حاشیه‌های گریزان از متن» دربرگیرندة نبشته‌ها، پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها، مقدمه‌ها و مصاحبه‌های واصف باختری در عرصة ادبیات است و مشمول ده بخش است:

بخش نخست: «سرود و سخن در ترازو» در برگیرندة پژوهش‌های گسترده در باب اوزان شعر فارسی و تازی است.

بخش دوم: «نردبان آسمان» دربرگیرندة هشت مقالة پژوهشی در باب مولینا جلال‌الدین محمد بلخی است که بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ هجری خورشیدی نبشته شده‌اند.

بخش سوم: «در گوشه‌یی از نگارستان» در برگیرندة یک سخنرانی است. «سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» سخنرانی واصف باختری در سال 1362 در دانشگاه کابل است.

بخش چهارم: «نقش نهاد و باغ الفبا» دربرگیرندة سه گفت‌وگوی واصف باختری است. «لحظاتی با شاعر»، «دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان» و «روبه‌رو با واصف باختری».

بخش پنجم: «برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش» مجموعه‌یی از نبشته‌هایی که به قول واصف باختری بیشترینه در شب نگاشته شده‌اند و در بسا موارد، نوشتن آن‌ها تا بامداد ادامه یافته است.

بخش ششم: «برگ‌هایی از تکدرخت خویشتنِ خویش» مجموعه‌یی از مقدمه‌های واصف باختری بر کتاب‌های چاپ‌شدة ایشان است.

بخش هفتم: «دو روز از گاهنامة شهادت» دربرگیرندة دو نوشته در رثای دو شهید است: «آخرین وخشور» و «به یاد آن «گل سوری» که عطر ایمان داشت».

بخش هشتم: «آن فانوس‌ها و این فروزینه» با نوشتة کوتاه «یادگارهایی بر دیوار روزگار» آغاز می‌شود. در این نوشته، واصف باختری که به گفتة خودش سال‌هاست که به خاطر این مقدمه‌ها نه از «منجنیق فلک» که از ترکش دهان­های مبارک دوستان و نادوستان آماج صد‌ها خدنگ جان­شکر و استخوان­سوز است، ناگفته‌هایی دارد در مورد این حاشیه‌نگاری‌ها.

بخش نهم: «مفصل‌هایی از پیکر فرهنگ» مجموعه‌یی از نبشته‌هایی واصف باختری است در مورد چند شخصیت ادبی افغانستان و یک نبشته در مورد یک شخصیت خارجی.

بخش دهم: «از آن‌سوی نیم سده – سخنوران بلخ-»، مجموعه‌یی از مقالات واصف باختری است که در نخستین سال دهة چهل خورشیدی، – هنگامی که نوزده ساله بود، در روزنامة بیدار مزارشریف چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه