سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

«سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» مجموعة کامل همه شعرهای چاپ‌شدة واصف باختری است که در ۵۴۰ صفحه به کوشش ناصر هوتکی از سوی انتشارات پرنیان در جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی در کابل چاپ شده است. چاپ این کتاب که دست‌آورد و نتیجة تلاش‌های چند‌ساله‌ است، بدون شک که نخستین مجموعة کامل شعرهای واصف باختری و نیز دقیق‌ترین سفینة شعر در افغانستان است که با کمترین اشتباه به نشر می‌رسد.

«سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» دربرگیرندة پنج بخش است:

بخش نخست، با عنوان «گذاری از آن رهگذاران پارین» دربرگیرندة شعرهاییست که در اوزان کلاسیک سروده شده‌اند؛

بخش دوم، با عنوان «و این‌سان به دنبال سالار یوشیج رفتم» دربرگیرندة شعرهاییست که در اوزان نیمایی سروده شده‌اند؛

بخش سوم، با عنوان «من از بیهقی و از آن ترک فرزانة پارسی‌گوی/ بیاموختم این شگردِ شگرفِ شبیخون‌زدن/ بر سپاهِ سیه‌پوش شب را!» که دربرگیرندة شعرهای آزاد است؛

بخش چهارم، با عنوان «بهل تا ببینیم این سکه را روی دیگر چسان است!» دربرگیرندة برگردان‌های واصف باختری از شعرِ شاعران جهان است.

بخش پنجم، با عنوان «شکرخند در متن یک گریة تلخ» دربرگیرندة یگانه و نخستین آفریدة طنزی واصف باختری است. هرچند در شعرهای واصف باختری گه­گاهی کنایه­های عمیق و تلخی وجود داشته­اند، اما «بیان‌نامة وارثان زمین!» به عنوان یک منظومة طنزآمیز، توانمندی واصف باختری را در طنز­آفرینی به خوبی نشان می­دهد.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه