سی مرغی که سیمرغ نشدند

سی مرغی که سیمرغ نشدند

«سی مرغی که سیمرغ نشدند» دربرگیرندة مقالات و پژوهش‌های فلسفی، گزارش مقالات فلسفی و ادبی، معرفی کتاب‌های چاپ‌شده و فهرست شماری از مقالات و سطری چند از زنده‌گی واصف باختری است.

مقالات فلسفی و ادبی که در «سی مرغی که سیمرغ نشدند» چاپ شده‌اند، در روزگار جوانی واصف باختری نگاشته شده‌اند و نویسنده در چند دهة پسین زنده‌گی‌اش به شماری از دیدگاه‌های مطرح‌شده در چند تا از مقالات فلسفی باور نداشت و به گفتة خودش سال‌هاست با هر گونه جزم‌اندیشی سر سازگاری ندارد. «سی مرغی که سیمرغ نشدند» مشمول پنج بخش است:

بخش نخست: «نابینایی در رصدخانه» در برگیرندة مقالاتی در عرصة فلسفه و جستارهایی در باب شناخت و پژوهش‌هایی در عرصه ادبیات و زبان‌شناسی است.

بخش دوم: «دو تصویر: رهیاب و کژاندیش» در برگیرندة پژوهش گسترده به «نیکولاس کوپرنيک، خردمند افق­گشا» است و در باب زنده‌گی، پیشینة اخترشناسی و افق نوینی را که کوپرنیک گشوده، و نیز چند مقالة دیگر پرداخته است.

بخش سوم: «از حدیث دیگران» به گزارشِ واصف باختری از چند مقالة فلسفی و ادبی می‌پردازد.

بخش چارم: در «شتابان گذاری از این کوی و برزن – ازین چند دفتر-» به معرفی مختصر کتاب‌های چاپ‌شدة واصف باختری ‌پرداخته و نیز فهرستی از مقاله‌های چاپ‌شده و چاپ‌ناشده او فراهم کرده است.

بخش پنجم: «سطری چند از زنده‌گی» با نگاهِ مختصری بر زنده‌گی و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی واصف باختری پرداخته است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه