در غیاب تاریخ

«در غیاب تاریخ» که با مقدمهٔ «چرا در غیاب تاریخ؟» آغاز می‌شود، در برگیرندهٔ یک سخنرانی، یک مصاحبه و شماری از شعرهای ترجمه‌شده، است. سخنرانی با عنوان «چند سخن دربارهٔ سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» در سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی در هفتهٔ ادبیات که به کارگزاری شورای فرهنگی دانشگاه کابل و بخش ادبیات جوانان اتحادیهٔ نویسنده‌گان ارائه شده بود که بعداً از روی نوار در کاغذ آورده شده است و پیش از این در مجموعهٔ لکچرهای آموزشی دانشگاه کابل در سال ۱۳۶۲ خورشیدی نیز به چاپ رسیده است و اما مصاحبه با عنوان «دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان» در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی توسط محمد حسین جعفریان خبرنگار و نویسندهٔ ایرانی در مورد شعر معاصر افغانستان و نخستین شاعران نیمایی، انجام شده و در مجلهٔ شعر (ویژهٔ افغانستان) به چاپ رسیده است. هژده شعر و چند هایکوی برگردانی‌شده، زیر کلیشهٔ «بر نردبان ثانیه‌ها» نیز در این کتاب به چاپ رسیده ‌اند.
«در غیاب تاریخ» در ۱۰۹ صفحه و با شماره‌گان پنج‌صد نسخه در سنبله سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه