در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

240

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در برگیرندهٔ سه پژوهش فلسفی و ادبی و ترجمهٔ سه مقاله ادبی – فلسفی است. و اما آن سه پژوهش فلسفی – ادبی «جستارهایی در باب شناخت»، «گزارش‌گر عقل سرخ» و «پندنامهٔ نوشیروان» ‌اند و آن سه ترجمه «فلسفه و سیاست» از جان لوییز دانشمند انگلیسی، «چند سخن دربارهٔ الواردات و التقدیسات سهروردی» از ریاض احمد و «تأویل‌های همپای سرعت قطار» از ‌ای. کینگز لی نویسندهٔ امریکایی است.
«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در ۱۰۷ صفحه و با شماره‌گان هزار نسخه در دلو سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.
80%
Awesome
  • Design
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه