آژیر!

https://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4
208
ای که پنداری شب ازین کران تا بیکران‌ها سایه‌گستر
تا نبیند تابش سر نیزه‌های لشکر خورشید را در بیشه‌های دور
خود به دست خویشتن خرگاه برچیند
هر که این پندار دارد صبح فردا را نبیند!
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More