ایا سه شاخهٔ گل…

197
دلم به­ سوی شما شادمانه می‌نگرد
درخت پیر به­ سوی جوانه می‌نگرد
به­ کاخ شه چه­ کند دردنوش خانه بدوش
چه بی‌نیاز برین آستانه می‌نگرد
چو سال‌خورده که بر جنگ کودکان نگرد
زمین به­ وحشت اهل زمانه می‌نگرد
به بی‌نوایی مرغ قفس دلم بگداخت
کجا عقاب به این آب و دانه می‌نگرد
دلم به یاد شهیدی که گُرد گُردان بود
به­ نقش رستم و زال فسانه می‌نگرد
به­ چشم کودک او بین که در هوای پدر
به­ چار سوی در و بام خانه می‌نگرد
چه دردمند و غمینم ایا سه شاخهٔ گل
و لیک دل به­ شما شادمانه می‌نگرد
کابل، ۱۳۵۴
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More