دروازه‌های بستۀ تقویم

https://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4
241
به عنکبوت بگویید
به آن زبان که بجز راویان باد ندانند
– نسیج هستی خویش-
جذام هندسی خطّ و سطح و فاصله را
به هر کرانه بگستر
میان زاویۀ لحظه‌های تشنۀ صبح
و بر صحیفۀ دیوارهای سبز بشارت
رواق خانۀ ما بارگاه فتح تو باد
اگر به نیمه‌شبی دیدی
که در گریز شبیخونیان منطق نور
شکیب خانه‌نشینان – سکوت پرده‌گیان-
به گوش پنجره‌ها گفت
صدای نبض نجابت خموش‌تر بادا
و دست حادثه نوزاد بذر رابطه را
ز بام فاجعه افگند
به سوگواری ما خنده‌ات دریغ مباد
مبادت از «نفس سرخ ابرها» بیمی
که بانگ رعد شباهنگام
نه از قبیلهٔ صحرانشین طوفان‌ها
که از تبار عقیم خطوط فاصله بود
به عنکبوت بگویید
رواق خانۀ ما بارگاه فتح تو باد!
کابل، ۱۳۵۴
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More