شب شکستن فانوس…

https://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4
230
شبی که قصۀ فانوس و باد می‌گفتند
چراغ‌ها همه‌گی زنده‌باد می‌گفتند!
به جای مرثیه، دستانگران بادیه‌ها
سبک‌سرانه غزل‌های شاد می‌گفتند
منادیان که ز آسیب سنگ ترسیدند
چرا چکامۀ فتح چکاد می‌گفتند؟
شناسنامۀ رویش به باد رفت آن روز
که آب‌ها سخن از انجماد می‌گفتند
شب شکستن فانوس در تهاجم باد
چراغ‌ها همه‌گی زنده‌باد می‌گفتند!
پیشاور، ۱۳۷۹
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More