چتر سقوط!

https://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4
290
اگر هواپیمایی آتش بگیرد
همه سرنشینان آن به کام مرگ فرو روند
و تنها هوانورد با چتر نجات
خویشتن را از چنگال مرگ برهاند
بیایید در فرهنگی نهانی
در فرهنگی که در قلب‌های خویش داریم
بنویسیم:
چتر نجات، معنای دیگری هم دارد:
چتر سقوط!
*شعر از صدقی مکری شاعر کُرد
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More