از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ

«از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ» چارمین مجموعهٔ شعری واصف باختری در برگیرندهٔ بیست و چار پارچه شعر در اوزان کلاسیک و نیمایی است. شعرهای چرا؟، شمشیر عریان، پیر غزنین، شهر سنایی، های میهن…، درفش داد و آیین، گنج بادآورد، عبور از برزخ، کسی ندانست، در پنجمین فصل، فرزانه آن گدا، تنها، از هزار و دومین شب، از خاور، با چراغ سرخ، ایا سه شاخهٔ گل، عقاب پیر، از تنگنا، از گیسوان تا کهکشان، دران بیشهٔ نیلی پار و پیرار، اشکی و پدرودی، ای گلبن، ای گلبن، ای گلبن سرخ، ازین آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ و از ارغنون برگشت در این مجموعه چاپ شده اند. شمشیر عریان به اقبال لاهوری، شعرهای پیر غزنین و شهر سنایی به سنایی غزنوی، گنج بادآورد به طاهر بدخشی، اشکی و پدرودی به فریدون تنگابنی، شعر از گیسوان تا کهکشان در ده‌ ساله‌گی خاموشی فروغ فرخزاد و شعر از خاور به یاد ارنستو چه سروده شده ‌اند.
«از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ» در ۴۲ صفحه با شماره‌گان یک هزار و دو صد نسخه در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی از سوی انجمن نویسنده‌گان افغانستان در مطبعهٔ آریانا در کابل و به کوشش سید محمد رحیم بابازی چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه