مرور رده

منظومه طنز

«بیان‌نامة وارثان زمین!» نوعی متفاوتی از سروده‌های واصف باختری است که برای بار نخست، قدرت شگرف او را در طنز‌پردازی به نمایش می‌گذارد. رهنورد زریاب در مقدمة این کتاب به بررسی چندی و چونی طنز و مهارت واصف باختری در زمینه پرداخته است. این منظومه که از زبان شخص اول پرداخته شده است، روایتی از یک گوشة تاریک تاریخ افغانستان است که با زبان قوی طنز بیان شده و قدرت واصف باختری را در احاطه‌اش بر طنز و تاریخ و سخن و فلسفه به خوبی می‌رساند.
«بیان‌نامة وارثان زمین!» در ۲۷ صفحه به قطع جیبی و با شماره‌گان۱۵۰۰ نسخه در تابستان سال ۱۳۸۳ خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در کابل به چاپ رسیده است. این کتاب به‌ گونة آفست در کانادا نیز چاپ شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه