مرور رده

گفت‌و‌گوها

«نقش نهاد و باغ الفبا» در برگیرندهٔ سه گفت‌وگوی واصف باختری است. «لحظاتی با شاعر»، گفت‌وگوی واصف باختری با فاروق فارانی و فرزانه فارانی است که به سال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی در کابل انجام شده. این گفت‌وگو بار بار در چند نشریهٔ برون‌مرزی چاپ شده است. «دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان»، گفت‌وگوی واصف باختری با محمد حسین جعفریان شاعر، فلم‌ساز و نویسندهٔ ایرانی است که به سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی در کابل صورت گرفته است. این گفت‌وگو برای بار نخست در مجلهٔ شعر، شمارهٔ ویژهٔ شعر افغانستان و بار دوم به سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی در کتاب «در غیاب تاریخ» چاپ شده است. «روبه‌رو با واصف باختری» گفت‌وگوی واصف باختری با پرتو نادری است. در این گفت‌وگو، واصف باختری به پرسش‌های پاسخ پرداخته که کم‌تر مطرح شده‌اند. این گفت‌وگو به سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی در کابل انجام شده و به گونهٔ کتاب مستقلی به همین نام چاپ شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه