مرور رده

کتاب‌ها

مویه‌های اسفندیار گمشده

«مویه‌های اسفندیار گمشده» در برگیرندهٔ بیست و دو سرودهٔ واصف باختری است. واصف باختری شعر «آیا چنین روزی فرا خواهد رسید؟» از ماری سول ایمیا شاعر کولمبیایی را به جای دیباجه این کتاب برگزیده است. واصف باختری با گزینش دیباجه و با سرایش شعرهای…

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در برگیرندهٔ سه پژوهش فلسفی و ادبی و ترجمهٔ سه مقاله ادبی - فلسفی است. و اما آن سه پژوهش فلسفی - ادبی «جستارهایی در باب شناخت»، «گزارش‌گر عقل سرخ» و «پندنامهٔ نوشیروان» ‌اند و آن سه ترجمه «فلسفه و سیاست» از جان…

در غیاب تاریخ

«در غیاب تاریخ» که با مقدمهٔ «چرا در غیاب تاریخ؟» آغاز می‌شود، در برگیرندهٔ یک سخنرانی، یک مصاحبه و شماری از شعرهای ترجمه‌شده، است. سخنرانی با عنوان «چند سخن دربارهٔ سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» در سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی در هفتهٔ ادبیات…

دروازه‌های بستهٔ تقویم

«دروازه‌های بستهٔ تقویم» در برگیرندهٔ هشتاد سروده از بهترین نمونه‌ها از شش دفتر چاپ‌شدهٔ واصف باختری است که با وسواس بسیار برگزیده شده و با دقت فراوان تایپ و برگ‌آرایی شده‌ اند. «دروازه‌های بستهٔ تقویم» با شعر «عقاب از اوج‌ها...» که از…

بازگشت به الفبا

«بازگشت به الفبا» مجموعه‌یی از پژوهش‌های فلسفی و ادبی و چند ترجمه است. این کتاب با مقدمهٔ «ماخولیای شهربند غربت» آغاز می‌شود و دربرگیرندهٔ مقاله‌های «فرانسیس بیکن شیپورنواز دوران نو»، «نیکولای کوپرنیک، خردمند افق‌گشا»، «گذاری به آن‌سوی…

درنگ‌ها و پیرنگ‌ها

«درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» مجموعه‌یی از مقالات پژوهشی است که بیشترینه در روزگار جوانی واصف باختری نبشته شده‌اند. در این کتاب، مقاله‌های «اسپینوزا و گوهر نخستین»، «شیوهٔ تحلیل کارکردی»، «سرگذشت رازناک مقوله‌ها»، «ویس و رامین، سپاسنامهٔ دیرین سال…

گزارش عقل سرخ

«گزارش عقل سرخ» دربرگیرندهٔ چند نبشتهٔ پژوهشی - فلسفی و دو مقالهٔ ترجمه‌شده است. در این کتاب، مقاله‌های «منطق‌الطیر خاقانی»، «فردوسی در قلمرو فلسفه»، «نیم‌نگاهی به سوی قلمرو افلاتون»، «ناصر خسرو و نقد فلسفه»، «رستاخیز ابن عربی در قلمرو…

در استوای فصل شکستن

«در استوای فصل شکستن» در برگیرندهٔ بیست و هشت سرودهٔ واصف باختری است. شعرهای با ابرها، مرگ، در استوای فصل شکستن، صله، تنها، تا دریا، از برگ‌های سوختهٔ تقویم، ای نیام شکیبایی!، در بیشه‌یی از چتر، از آینده، میزبانی، از ریشه‌ها، هرگز!، آزمون،…

تا شهر پنج ضلعی آزادی

«تا شهر پنج‌ضلعی آزادی» در برگیرندهٔ سی و دو پارچه شعر است. شعرهای سفرنامه، چنان مباد!، از فصل دیگر، در اشراق شکسته، ای روح سبز فصل شگفتن!، این جام شوکران، ای خویشاوند دریا!، ای دیدبان!، صفحهٔ تقویم خالی بود...، در مثلث یک فرجام، الا…

دیباجه‌یی در فرجام

«دیباجه‌یی در فرجام» در برگیرندهٔ بیست و هشت پارچه شعر در اوزان کلاسیک و اوزان پیشنهادی نیما و سروده‌های آزاد است. سروده‌های پاسخی از عزلت، تا آن گاهوارهٔ زرکش، «مقامه»یی برای «گل سوری»، خطبه‌یی در خموشی، از این جویباران، کوهسار غمین، در…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه