مرور بخش

کهن‌جامه‌‌ها

سراپردۀ جمشید

در دامنۀ دشتم و در پایۀ کهسار با خاطر افسرده و با چشم گهربار در سایۀ این کاج دل‌آویز نگون‌سار از دور بود منظرۀ…

پیش‌رس

یاد دارم ماه بهمن بود سالی کز فسون بر زمین مهر درخشان نور پاشیدن گرفت چون یکی زرین قدح بنهاده بر خوان کبود بر…

گل بی‌خار

گر نقش غم از صفحۀ دل­‌ها نزدودیم شادیم که رنجی به دل کس نفزودیم از عجز اگر دست کسان ­را نگرفتیم بر پای خسان…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More