مرور رده

گذرگاه شعر

مجموعه‌یی از برنامه‌های رادیویی واصف باختری پیرامون شعرای قرن‌های پنج و شش و هفت.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه