از میعاد تا هرگز

«از معیاد تا هرگز» دومین مجموعه از شعرهای واصف باختری است. این مجموعه دربرگیرندة بیست و شش شعر در اوزان کلاسیک و نو است. این شعرها تاریخ سال‌های 1340 تا 1360 خورشیدی را با خود دارند. در این مجموعه، شعرهای سبزة بیگانه، کلید گنج سخن، پیر…

… و آفتاب نمی‌میرد

«... و آفتاب نمی‌میرد» نخستین مجموعة شعری چاپ‌شدة واصف باختری است. این کتاب دربرگیرندة سی و نُه پارچه شعر در قالب‌های کلاسیک و نو است. «... و آفتاب نمی‌میرد» بازتاب دهندة درخشان‌ترین نمونه‌های شعرهای واصف باختری است که وقوف شگرف او را در…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More